Montáž hadíc

Nesprávne Správne
 
a01png

a02png
V prípade, že hadicu stočíte , dbajte na to, aby ste neprekročili min. hodnotu polomeru ohybu.
 
a03png
 
a04png
Medzi dvomi vertikálnymi pripájacími bodmi musí mať hadica rovný úsek, cca. 3-5 násobok vnút. priemeru (napr. pri hadici DN25 je tento údaj 75-100mm)
 
a05-198x300png
 
a06-131x300png
Nesprávna montáž značne skracuje životnosť kovových hadíc. Pri montáži kde je potrebné, použite pevné oblúky pred prípojmi hadice.

a07png

a08png
Pri ohybe hadice, pri jeho zavesení dbajte na dodržanie minimálneho polomeru ohybu.  

a09png
 
a10-170x300png
Pri montáži sa vyvarujte torznému namáhaniu hadice, zvolte iný spôsob montáže.
 
a11-205x300png

a12-215x300png
V prípade, že sa hadica pohybuje, dbajte na to, aby bol smer pohybu po jednej osi.

a13-199x300png

a14-174x300png
Pri zabudovaných hadiciach nikdy nenechávajte torzné namáhanie v ohybe, použite podperu alebo kladku.